• Syrenøytral
 • Med fargeindikator
 • Skader ikke felg, navkopper eller hjulmuttere
 • 500 ml.

Unik pH-nøytral felgrens som blir rød når den løser opp bremsestøv.

Turtle Wax Redline Wheel Cleaner er en unik syrenøytral rengjøring for felger.

Fargeindikator for alle typer felger. Skader ikke felg, navkopper eller hjulmuttere.

500 ml flaske.

Generelt
Artikkelnummer5010322528262
Leverandørens artikkelnummer2238
Forpakningsmål
Bruttovekt0.636 kg
Høyde25.5 cm
Lengde9 cm
Bredde5 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H302Farlig ved svelging.
H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P312Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P352Vask med mye såpe og vann.
P501Innhold/beholder leveres til …

Turtle Wax Redline Wheel Cleaner

Art nr: 5010322528262
14500
  Nettlager:
  På lager (+100)
  Leveres fra nettlager innen 2-7 virkedager, flere tilgjengelige leveringsmetoder.
  Butikklager: