• Avviser regn, snø og sludd
 • Gir bedre sikt i regn
 • Kan brukes mange steder
 • Kun brukes på ekte glass.

Vannavviseren gir en vann- og smussavvisende overflate på ruter, speil, lykteglass og mye annet. Passer ypperlig for bil, båt, campingvogn og MC.

Turtle Wax Clearvue Rain Clear vannavviser er som en usynlig vindusvisker. Gir en vann-, snø og smussavvisende flate for bedre sikt. Benyttes på vinduer, speil, lykteglass m.m. Ideell for bil, båt, campingvogn og MC. NB! Skal kun brukes på ekte glass. For best resultat behandles rutene en gang i måneden. Produktet kan også brukes på alle utvendige ruter også som f.eks. hus, på farget eller tonet glass, test først på et lite synlig område. Unngå kontakt med lakk og plast. 300 ML.

Generelt
Artikkelnummer5010322748950
Leverandørens artikkelnummer200
Forpakningsmål
Bruttovekt0.28 kg
Høyde4.5 cm
Lengde17 cm
Bredde8 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareBrannfarlig

Fareutsagn

H225Meget brannfarlig væske og damp.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P233Hold beholderen tett lukket.
P241Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P264Vask … grundig etter bruk.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P235, P410Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.
P312Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P313Søk legehjelp.
P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P340Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P353Skyll/dusj huden med vann.
P361Tilsølte klær må fjernes straks.
P378Slukk med:....
P303, P361, P353VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P337, P313Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P370, P376Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.
P405Oppbevares innelåst.
P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P501Innhold/beholder leveres til …

Turtle Wax Clearvue Rain Clear vannavviser

Art nr: 5010322748950
17500stk
(58335per l)
  Nettlager:
  På lager (+100)
  Leveres fra nettlager innen 2-7 virkedager, flere tilgjengelige leveringsmetoder.
  Butikklager: