• Løsemiddelbasert
 • Kan slipes, males og beises
 • Gir en glatt overflate

En løsemiddelbasert plastisk kitt/sparkel for fylling og reparasjoner av sprekker og hull i tre.

Casco woodfiller formtre er en løsemiddelbasert plastisk kitt. Kitten brukes til å fylle og reparere sprekker og hull i tre. Kan slipes, males og beises.

Generelt
Artikkelnummer7311980116975
Leverandørens artikkelnummer494265
Forpakningsmål
Bruttovekt0.05 kg
Høyde2.5 cm
Lengde21.5 cm
Bredde10 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

BrannfarligHelsefare

Fareutsagn

H225Meget brannfarlig væske og damp.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Forsiktighetsutsagn

P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P370, P378Ved brann: Slukk med …
P405Oppbevares innelåst.
P501Innhold/beholder leveres til …

Formtre Casco Woodfiller

Art nr: 7311980116975
  Farge
  Størrelse
  Nettlager:
  På lager (+100)
  Leveres fra nettlager innen 2-7 virkedager, flere tilgjengelige leveringsmetoder.
  Butikklager: