• Spesialmaling for sterkt belastede betonggulv
  • Meget god slitestyrke
  • Sikrer god vedheft
  • Blank

En 2-komponent klar grunning med meget god slitestyrke og kjemikaliebestandighet.

Trestjerner Sigural A+B grunning med 2-komponent. Vanntynnbar og klar maling med meget god slitestyrke og kjemikaliebestandighet. Sigural benyttes på trapper, mur og betongflateri kjeller, garasjegulv, lagerhaller og industrigulv. 3 liter.

Generelt
Artikkelnummer7031151370158
Leverandørens artikkelnummer14B320DVA
Forpakningsmål
Bruttovekt3.23 kg
Høyde30 cm
Lengde36 cm
Bredde36 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Etsende

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318Gir alvorlig øyeskade.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Trestjerner Sigural A+B grunning

Art nr: 7031151370158
75500stk
(25165per l)
    Butikklager:
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.