• Beskytter mot sopp og alger
  • Beskytter mot regn og solens UV stråler
  • Brukes under maling eller beis
  • Gir meget god vedheft for toppstrøket

En transparent oljegrunning av høy kvalitet uten pigmenter til utendørs bruk.

Butinox oljegrunning er en trebeskyttelse som fremhever treverkets vakre struktur, fordi den er transparent. Butinox oljegrunning beskytter effektivt mot svertesopp, samt inneholder spesialoljer som reduserer faren for oppsprekking av treverket. Kan benyttes på både høvlede og uhøvlede flater. Oljegrunningen gir et meget godt heft for toppstrøket samtidig som det er vannavvisende, toppstrøket bør påføres innen 1 måned.

- Anbefalt forbruk er 4-7 m2/l pr. strøk på uhøvlet, og 9-11 m2/l pr. strøk på høvlet treverk. -

  • Kommer i spann á 2,7 l og 9 l.

- Påføringsmetode: Pensel. Skal ikke sprøytes.

  • Antall strøk: Kledning påføres 1 strøk. Grunningen må strykes godt ut da produktet ikke skal danne film på overflaten. Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått.
  • Tørketider: Overmalbar: Min. 24 timer ved 23 °C. Tynning: Skal ikke tynnes.
Generelt
Artikkelnummer7031157091248
Leverandørens artikkelnummer17DCLRKVA
Forpakningsmål
Bruttovekt8.8 kg
Høyde26 cm
Lengde24.8 cm
Bredde24.8 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareKronisk helsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P313Søk legehjelp.
P314Søk legehjelp ved ubehag.
P352Vask med mye såpe og vann.
P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Butinox oljegrunning

Art nr: 7031157091248
91900stk
(10210per l)
    Størrelse
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.