• I spann à 7,1 kg
  • Forbruk: 2-3 kg/m²

Del A av to-komponent poxybelegg til mineralunderlag.

Infra Poxy toppstrøk del A til bruk på mineralunderlag, slik som betong, mur, puss og lignende. Del A av Infra's to-komponent poxybelegg. I spann à 7,1 kg. Forbruk: 2-3 kg/m².

Generelt
Artikkelnummer7025180623149
Leverandørens artikkelnummer7611I20
Forpakningsmål
Bruttovekt7.75 kg
Høyde32.8 cm
Lengde33.5 cm
Bredde33.6 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareMiljøfare

Fareutsagn

H315Irriterer huden.
H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P353Skyll/dusj huden med vann.
P361Tilsølte klær må fjernes straks.
P391Samle opp spill.
P303, P361, P353VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P501Innhold/beholder leveres til …

Infra Poxy toppstrøk del A

Art nr: 7025180623149
87900stk
(12470per l)
    Butikklager:
    Ikke på lager i noen butikker
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.