• Forlenger levetiden til taket
  • Beskytter mot rust
  • Gir det beste underlaget for maling

En rusthindrende alkydgrunning for tak og fasader av metall, bølgeblikk og stål.

TakSitt Metall grunning er en rusthindrende alkydgrunning for tak og fasader av metall, bølgeblikk og stål. Grunningen kan også brukes som toppstrøk, men da i 3 strøk. Grunningen beskytter mot rust og slitasje fra vær og forurensning, og gir ekstra beskyttelse som underlag for videre behandling med TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak.

Generelt
Artikkelnummer7031157805494
Leverandørens artikkelnummer25Q099DVA
Forpakningsmål
Bruttovekt3.778 kg
Høyde16.4 cm
Lengde17.5 cm
Bredde17.5 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

BrannfarligHelsefareKronisk helsefareMiljøfare

Fareutsagn

H226Brannfarlig væske og damp.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H411Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P314Søk legehjelp ved ubehag.
P403, P235Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
P501Innhold/beholder leveres til …

TakSitt Metall grunning

Art nr: 7031157805494
    Størrelse
    Butikklager:
    Ikke på lager i noen butikker