• For beskyttelse av utvendige takflater
  • Forlenger levetiden med mange år

En vanntynnbar grunning for beskyttelse av utvendige takflater med takstein.

TakSitt Takstein grunning er en vanntynnbar, klar grunning spesialutviklet for takstein. Den beskytter mot begroing og gir godt underlag og vedheft for TakSitt spesialmaling for utvendige tak. Forlenger levetiden på taket med mange år.

Generelt
Artikkelnummer7031157805487
Leverandørens artikkelnummer25RCLRLVA
Forpakningsmål
Bruttovekt10.775 kg
Høyde22.9 cm
Lengde29.6 cm
Bredde29.6 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P313Søk legehjelp.
P352Vask med mye såpe og vann.
P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

TakSitt Takstein grunning

Art nr: 7031157805487
    Butikklager: