• Til sterkt belastede betonggulv og mur
  • Ekstremt slitesterk
  • Blank

En 2-komponent epoksymaling med meget god slitestyrke og kjemikaliebestandighet.

Trestjerner Sigural A+B er en epoksymaling med 2-komponent. Vanntynnbar maling med meget god slitestyrke og kjemikaliebestandighet. Sigural benyttes på trapper, mur og betongflateri kjeller, garasjegulv, lagerhaller og industrigulv.

Generelt
Artikkelnummer7031151370189
Leverandørens artikkelnummer14B322BVA
Forpakningsmål
Bruttovekt1.22 kg
Høyde19 cm
Lengde11 cm
Bredde11 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareMiljøfare

Fareutsagn

H315Irriterer huden.
H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P313Søk legehjelp.
P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Trestjerner Sigural A+B gulvmaling

Art nr: 7031151370189
30900
    Farge
    Størrelse
    Butikklager: