• Spesialmaling for sterkt belastede betonggulv
  • Meget god slitestyrke
  • Til mur og betonggulv

Herder B komponent epoksy gulvmaling til betonggulv.

Trestjerner Sigural B epoksy gulvmaling med meget god slitestyrke og kjemikaliebestandighet. Sigural benyttes på trapper, mur og betongflateri kjeller, garasjegulv, lagerhaller og industrigulv. Klar herder. 3 liter.

Generelt
Artikkelnummer7031151350044
Leverandørens artikkelnummer14B340DVA
Forpakningsmål
Bruttovekt3.5 kg
Høyde15.6 cm
Lengde20 cm
Bredde20 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareMiljøfare

Fareutsagn

H315Irriterer huden.
H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P391Samle opp spill.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Trestjerner Sigural B epoksy gulvmaling

Art nr: 7031151350044
55500stk
(18500per l)
    Butikklager:
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.