• God heft og tørker fort
  • Gir en vakker og fyldig beisnyanse
  • Skånsomt mot underlaget
  • Ferdig beis med klarlakk

Ferdigblandet beis med lakk som både gir farge og beskytter overflaten mot lett slitasje.

Herdin lakkbeis er en løsemiddelbasert beis med lakk til både ubehandlede og tidligere behandlede overflater hvorpå lakkbeisens glans varierer med underlaget den påføres på. Lakkbeisen har en meget god heft, også på tidligere behandlede overflater, og passer godt for møbler og mindre snekkerarbeider. Kan tynnes med f.eks. rødsprit eller tynner basert på etanol. Alle kulører, unntatt nr. 700 hvit, kan blandes med hverandre. Farge nr 700 hvit har laserende egenskaper! Kommer i plastboks à 300 ml. 300 ml rekker til ca. 3 m². 1 liter lakkbeis rekker til ca. 10 m².

Generelt
Artikkelnummer7311770577009
Leverandørens artikkelnummer2057700
Forpakningsmål
Bruttovekt0.35 kg
Høyde13 cm
Lengde6 cm
Bredde6 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H225Meget brannfarlig væske og damp.
H315Irriterer huden.
H318Gir alvorlig øyeskade.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Forsiktighetsutsagn

P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P403, P235Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

Herdins lakkbeis

Art nr: 7311770577009
14500stk
(48335per l)
    Farge
    Butikklager:
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.