Butinox Terrassebeisfjerner

  Art nr: 7031151270175
  Fjerner gammel olje, beis og maling. 3-i-1, fjerner, renser og lysner
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Hent i butikk etter bare to timer
   Gebyrfri faktura med Walley
   120 dagers åpent kjøp

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Fjerner gammel olje, beis og maling. 3-i-1, fjerner, renser og lysner

   Butinox Terrassebeisfjerner er en effektiv fjerning av gammel terrassebeis/olje. Den både fjerner gammel beis, renser dypt og lysner treverket.

   • Fjerner gammel olje, beis og maling
   • Renser dypt
   • Lysner treverket
   Generelt
   Artikkelnummer7031151270175
   Leverandørens artikkelnummer9BV0001FVA
   Forpakningsmål
   Bruttovekt5.65 kg
   Høyde29 cm
   Lengde19.5 cm
   Bredde12.5 cm

   Merking

   Etsende

   Fareutsagn

   H314Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
   H318Gir alvorlig øyeskade.

   Forsiktighetsutsagn

   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
   P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P340Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
   P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
   P353Skyll/dusj huden med vann.
   P363Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.
   P301, P310VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
   P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
   P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P405Oppbevares innelåst.
   P501Innhold/beholder leveres til …

   Nyttige tips