• Inneholder aktive sopp- og algehindrende midler
 • Fremhever treverkets vakre struktur
 • Beskytter mot regn, fuktighet og UV stråler
 • Gir ingen fiberreising

En transparent oljebeis med lang holdbarhet og høy kvalitet for utvendig kledning. Inneholder aktive sopp- og algehindrende midler.

Butinox oljebeis er en trebeskyttelse med høy kvalitet som fremhever treverkets vakre struktur, fordi den er transparent. Oljebeisen inneholder aktive sopp- og algehindrende midler, samt spesialoljer som reduserer faren for oppsprekking. Benyttes som toppstrøk over Butinox oljegrunning eller tidligere oljebeisede flater. Butinox oljebeis trenger godt inn i treverket, samt at den har et høyt tørrstoffinnhold som gjør at den beskytter treverket lenger, både mot regn, fuktighet og solens UV-stråler. Gir ingen fiberreisning. Kommer i flere størrelser og flere transparente fargebaser. Ved tidligere beiset treverk må det vaskes med kraftvask først. Anbefalt forbruk pr. strøk: 5-8 m²/liter (uhøvlet treverk) og 10-12 m²/liter (høvlet treverk).

Generelt
Artikkelnummer7031157091743
Leverandørens artikkelnummer17CMCNCSA
Forpakningsmål
Bruttovekt2.817 kg
Høyde16.4 cm
Lengde16.8 cm
Bredde16.8 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareKronisk helsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P313Søk legehjelp.
P314Søk legehjelp ved ubehag.
P352Vask med mye såpe og vann.
P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Butinox oljebeis

Art nr: 7031157091743

  Velg farge

  Malingen blandes ferdig i butikken. Det er ikke angrerett på ferdigblandet maling.
  Populære farger

  Velg størrelse

  Velg antall

  st á 2,7 LITER
  Butikklager: