• Lang holdbarhet
 • Fyldig konsistens
 • Vannavvisende
 • Effektiv mot svertesopp og alger

En meget vannavvisende oljedekkbeis som gir en avdempet trestruktur. Anbefalt forbruk pr. strøk: 8-10 m²/liter.

Infra oljedekkbeis er en høykvalitets oljedekkbeis med en fyldig konsistens med god vannfasthet og lang holdbarhet. Oljedekkbeisen benyttes til utvendig treverk hvor det er ønskelig med et dekkende utseende, men med en avdempet trestruktur. Høyt tørrstoffinnhold gir god vedheft til underlaget. Oljedekkbeisen inneholder filmkonserverende midler mot svertesopp og spesialoljer som motvirker oppsprekking. Beisen gir ingen fiberreisning på utvendig treverk. Anbefales på nytt grunnet treverk, tidligere beiset treverk eller dekkbeiset treverk. Beisen benyttes også på trykkimpregnert, grunnet treverk. Anbefalt forbruk pr. strøk: 8-10 m²/liter.

Generelt
Artikkelnummer7025180498969
Leverandørens artikkelnummer0996I09
Forpakningsmål
Bruttovekt9.7 kg
Høyde26 cm
Lengde25 cm
Bredde25 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P313Søk legehjelp.
P352Vask med mye såpe og vann.
P391Samle opp spill.
P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Infra oljedekkbeis

Art nr: 7025180498969

  Velg farge

  Malingen blandes ferdig i butikken. Det er ikke angrerett på ferdigblandet maling.
  Populære farger

  Velg antall