• Lange vedlikeholdsintervaller
  • Overmalbar etter 48 timer
  • Holder fargen lenge
  • Effektiv mot svertesopp

Oljedekkbeis med ekstra god beskyttelse og holdbarhet. Anbefalt forbruk pr. strøk: 10-16 m²/liter (glatte underlag) og 5-8 m²/liter (ujevne underlag).

Jotun Drygolin oljedekkbeis er en meget værbestandig oljedekkbeis for utvendig treverk. Tilsatt sopphindrende middler. Lett å påføre og gjør at treverket får en avdempet trestruktur. Ubehandlet tre må grunnes først. Ved tidligere malt/beiset treverk må det vaskes med kraftvask først. God dekkevne og lange vedlikeholdsintervaller. Anbefalt forbruk pr. strøk: 10-16 m²/liter (glatte underlag) og 5-8 m²/liter (ujevne underlag).

Generelt
Artikkelnummer7029358000039
Leverandørens artikkelnummer800001DVA
Forpakningsmål
Bruttovekt3.998 kg
Høyde16.4 cm
Lengde16.8 cm
Bredde16.8 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Kronisk helsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P313Søk legehjelp.
P314Søk legehjelp ved ubehag.
P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Jotun Drygolin oljedekkbeis

Art nr: 7029358000039
    Farge
    Størrelse
    Butikklager: