• Vakkert, patinert utseende
  • Naturprodukt med lange tradisjoner
  • Lukter godt
  • Beskytter mot fukt

En ren tretjære med lange tradisjoner i Norge. Gir treverket et vakkert eksklusivt utseende.

Tyri Tretjære er et naturprodukt og består av 100 % ren tretjære. Bruken av tretjære har lange tradisjoner i Norge og i norsk byggeskikk. Tyri Tretjære er en mørk og tyktflytende naturlig tjære som gir treverket et vakkert eksklusivt utseende og en karakteristisk lukt. Tretjæren varmes opp til 60°C eller tynnes med Tyri Balsamterpentin før bruk. Tyri Tretjære benyttes til utvendig behandling av nytt ubehandlet, impregnert eller tidligere tjærebehandlet treverk. Benyttes gjerne på tømmerbygninger, hytter, hus, stabbur, naust, gjerder, brygger, trebåter o.l.

Generelt
Artikkelnummer7031153850047
Leverandørens artikkelnummer12X000LVA
Forpakningsmål
Bruttovekt10.5 kg
Høyde26.5 cm
Lengde24.5 cm
Bredde24 cm
Maling
GlansMatt
OverflateImpregnert tre, Panel, Tre, tømmer, Ubehandlet
Olje/VanntynnbartOlje
Maling objektDør, Fasade
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H302Farlig ved svelging.
H312Farlig ved hudkontakt.
H332Farlig ved innånding.
H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P313Søk legehjelp.
P340Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P337, P313Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Tyri Tretjære

Art nr: 7031153850047
1 32900stk
(13300per l)
    Størrelse
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.