• Fjerner gammel olje, beis og maling
  • Renser dypt
  • Lysner treverket

Fjerner gammel olje, beis og maling. 3-i-1, fjerner, renser og lysner

Butinox Terrassebeisfjerner er en effektiv fjerning av gammel terrassebeis/olje. Den både fjerner gammel beis, renser dypt og lysner treverket.

Generelt
Artikkelnummer7031151270175
Leverandørens artikkelnummer9BV0001FVA
Forpakningsmål
Bruttovekt5.65 kg
Høyde29 cm
Lengde19.5 cm
Bredde12.5 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Etsende

Fareutsagn

H314Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H318Gir alvorlig øyeskade.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P340Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P353Skyll/dusj huden med vann.
P363Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.
P301, P310VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P405Oppbevares innelåst.
P501Innhold/beholder leveres til …

Butinox Terrassebeisfjerner

Art nr: 7031151270175
    Butikklager: