• Inne- og utendørsbruk
  • Overmalbar etter 5 min.
  • Brukstørr etter 1 time
  • Gir metallisk, skimrende effekt

Effekt Sprayserien er en produktserie med spesielle effekter. Gir flott og slitesterk overflate. Perfekt som toppstrøk på Quick Benglack Universal.

Quick Bengalack Effekt sprayene er utviklet til å gi en sterk og slitesterk overflate til underlag av metall, tre og hardplast - inne som ute. Spray er ideell når "vanskelige" gjenstander med mange krinker og kroker skal fornyes og er påføringsverktøy og maling i ett - rist og spray. Sprayen gir en flott, hard, blank og slitesterke overflate som tørker på 1 time! Raskt og enkelt. Finnes i farger: gull metallic, kobber metallic, sølv metallic og sølv (transparent). 400 ML.

Generelt
Artikkelnummer7031157806767
Leverandørens artikkelnummer27N027APA
Forpakningsmål
Bruttovekt0.38 kg
Høyde19.5 cm
Lengde6.8 cm
Bredde6.8 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareBrannfarlig

Fareutsagn

H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P412Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P410, P403Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.
P501Innhold/beholder leveres til …

Quick Bengalack Effekt spray

Art nr: 7031157806767
13900
    Farge
    Butikklager:
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.