• Selvrensende
  • Regnsikker på 1 time - Overmalbar etter 4 timer
  • Ekstrem farge- og glansholdbarhet
  • Meget gode påføringsegenskaper

Med en unik Extreme-teknologi som gir overlegen beskyttelse, og ekstrem farge- og glansholdbarhet som holder lengst. Anbefalt forbruk pr. strøk: 8-12 m²/liter (glatte underlag) og 6-8 m²/liter (ujevne underlag).

DRYGOLIN Nordic Extreme har en unik Extreme-teknologi som gir overlegen beskyttelse og ekstrem farge- og glansholdbarhet som holder lengst. Malingen er selvrensende. Den har suverene påføringsegenskaper, tørker raskt og er regnsikker på 1 time. Inneholder filmkonserverende middel som motvirker vekst av svertesopper og alger på treoverflaten. Det gir et varig vakkert hus. Benyttes på nytt grunnet treverk, tidligere oljebeiset, dekkbeiset eller malt treverk, også trykkimpregnert. Også velegnet for takrenner, beslag o.l. av plast og metall som vanligvis brukes på bygninger. Glansgrad: Oljeglans 50. Anbefalt forbruk pr. strøk: 8-12 m²/liter (glatte underlag) og 6-8 m²/liter (ujevne underlag).

Maling
OverflateMetall, Tre
Olje/VanntynnbartVanntynnbart
Maling objektDetaljer, Fasade, Gjerde
Bruksområde malingGrunnmur
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Akutt giftigHelsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Jotun Drygolin Nordic Extreme

Art nr: 7029350154495
2 omtaler
79900stk
(29600per l)