• Impregneringsspray for alle type materialer
  • Effektiv beskyttelse mot fukt, smuss og flekker
  • PFC-fri

Impregneringsspray med silikon som gir en langvarig og dyp beskyttelse.

Impregneringsspray med silikon som gir en langvarig og dyp beskyttelse. Effektiv beskyttelse mot fukt, smuss og flekker. Passer spesielt til sko, klær og ryggsekker. Volum: 400 ml.

Generelt
Artikkelnummer4000354320232
Leverandørens artikkelnummerPG88320
Forpakningsmål
Bruttovekt1 kg
Høyde0.28 cm
Lengde65 cm
Bredde46.8 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareBrannfarlig

Fareutsagn

H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315Irriterer huden.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P264Vask … grundig etter bruk.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P312Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P362Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P405Oppbevares innelåst.
P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P410, P412Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501Innhold/beholder leveres til …

Pedag Tech Pro Waterproofer impregneringsspray

Art nr: 4000354320232
9900
    Nettlager:
    Ikke på lager
    Se butikker med varen på lager
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.