• For voks- og klisterfjerning
 • God effekt på fett og smuss
 • Ingen sterk lukt
 • Effektiv

Skirens for effektiv fjerning av voks og klister og rengjøring av såler. Enkel og rask å bruke.

Swix I64C skirens er en effektiv rens som holder skisålen ren. Skirensen rengjør sålen grundig og fjerner effektivt voks og klister. Skirensen sprayes på og deretter brukes en skrape til å fjerne skismøringen. Til slutt tørkes sålen med Fiberlene papir. Effektivt og enkelt. Flasken med skirens inneholder 0,5 liter.

Generelt
Artikkelnummer7045951873795
Leverandørens artikkelnummerI64C
Forpakningsmål
Bruttovekt0.6 kg
Høyde16.1 cm
Lengde7.3 cm
Bredde7.3 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Kronisk helsefareHelsefareBrannfarlig

Fareutsagn

H226Brannfarlig væske og damp.
H304Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P312Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P331IKKE framkall brekning.
P301, P310VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P405Oppbevares innelåst.
P501Innhold/beholder leveres til …

Swix I64C skirens

Art nr: 7045951873795
9900
  Nettlager:
  Ikke på lager
  Produktet er ikke tilgjengelig for kjøp fra nettlager.
  Butikklager:
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.