• For voks- og klisterfjerning
 • God effekt på fett og smuss
 • Ingen sterk lukt
 • Effektiv

Skirens for effektiv fjerning av voks og klister og rengjøring av såler. Enkel og rask å bruke.

Swix I62C skirens spray er en effektiv rens som holder skisålen ren. Skirensen rengjør sålen grundig og fjerner effektivt voks og klister. Skirensen sprayes på og deretter brukes en skrape til å fjerne skismøringen. Til slutt tørkes sålen med Fiberlene papir. Effektivt og enkelt. Flasken med skirens inneholder 150 ml.

Generelt
Artikkelnummer7045951873757
Leverandørens artikkelnummerI62C
Forpakningsmål
Bruttovekt0.18 kg
Høyde13 cm
Lengde4.5 cm
Bredde4.5 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareBrannfarlig

Fareutsagn

H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P312Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P405Oppbevares innelåst.
P410, P412Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501Innhold/beholder leveres til …

Swix I62C skirens spray

Art nr: 7045951873757
  Nettlager:
  Ikke på lager
  Produktet er ikke tilgjengelig for kjøp fra nettlager.
  Butikklager:
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.