• Hurtigklister med applikator
 • Passer forhold fra -5°C til +10°C
 • Rask pålegging uten søl
 • Rask pålegging uten søl

Hurtigklister med applikator. Sprayen med klister er rask og enkel å påføre.

Swix K65C universal klister spray er rask og enkel å påføre. Klisteret passer ved forhold fra -5°C til +10°C. Dette er en ideell løsning for rask pålegging av klister for eksempel ved turer i påsken. Sprayen med klister er og perfekt når du allerede er ute i sporet og trenger mer smøring.

Generelt
Artikkelnummer7045951873825
Leverandørens artikkelnummerK65C
Forpakningsmål
Bruttovekt0.2 kg
Høyde13 cm
Lengde4.5 cm
Bredde4.5 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareBrannfarlig

Fareutsagn

H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315Irriterer huden.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P332, P313Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
P405Oppbevares innelåst.
P410, P412Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501Innhold/beholder leveres til …

Swix K65C universal klister spray

Art nr: 7045951873825
  Kjøp på nett:
  På lager (+50)
  Kan leveres fra en av våre butikker. Se leveringsmetoder i kassen.
  Butikklager:
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.