• Stort fargeutvalg
 • Vedlikeholdsintervall 3-5 år
 • Unikt fargespill
 • Kan påføres i minusgrader

Tyrilin terrassebeis er en transparent høykvalitetsbehandling for impregnert treverk. Gir vakker og slitesterk overflate.

TYRILIN Terrassebeis er en transparent høykvalitets behandling for impregnert treverk, basert på værbestandige alkydoljer, blandet med naturproduktet tjære. Kan også benyttes på royalimpregnerte terrassebord. Beisen gir en vakker og slitesterk overflate med 3 - 5 års vedlikeholdsintervall.

TYRILIN Terrassebeis er spesialutviklet for å gi vakkert transparent utseende og tåle tøft klima. Terrassebeisen er forsterket med UV-filter og transparente pigmenter av høy kvalitet for god værbestandighet og vakkert fargespill. Beisen har svært god inntrengningsevne og gir en god vannavvisende overflate. Kan påføres i minusgrader. Tyrilin Terrassebeis kan blandes i mange vakre farger. Velg mellom matt og transparent utseende eller et blankt og mer fargesterkt utseende.

Generelt
Artikkelnummer7031151470193
Leverandørens artikkelnummer12P011DVA
Forpakningsmål
Bruttovekt3.028 kg
Høyde16.4 cm
Lengde16.5 cm
Bredde16.5 cm
Maling
OverflateOljet, Tre, Ubehandlet
Olje/VanntynnbartOlje
Maling objektHagemøbler, Terrasse, Trapp
Bruksområde malingTerrasse
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

BrannfarligHelsefareKronisk helsefare

Fareutsagn

H226Brannfarlig væske og damp.
H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P313Søk legehjelp.
P314Søk legehjelp ved ubehag.
P352Vask med mye såpe og vann.
P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P501Innhold/beholder leveres til …

Tyrilin terrassebeis

Art nr: 7031151470193
49900stk
(16600per l)
  Farge
  Størrelse
  Se butikker med varen på lager
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.