✓ Klart til henting innen 2 timer ✓ 120 dagers åpent kjøp ✓ Gratis frakt til butikk

 • Reparasjon av hull, porer og mindre skader
 • Reparasjoner under vannlinjen
 • Meget lett å slipe

To-komponent eposysparkel med høy egenvekt for sprekker og småskader. Kan påføres i inntil 20 mm filmtykkelse.

Jotun Epoxy Repair er en to-komponent eposysparkel med høy egenvekt for sprekker og småskader. Kan påføres i inntil 20 mm filmtykkelse og er velegnet til reparasjon av hull, porer og mindre skader. Lett å slipe og etterlater en jevn overflate. Må overmales med en epoksygrunning. Anbefalt forbruk pr. strøk: 0,3 - 9,8 m²/liter.

Generelt
Artikkelnummer7029350011200
Leverandørens artikkelnummer0Z4CPAAQACPB
Forpakningsmål
Bruttovekt0.888 kg
Høyde10 cm
Lengde13 cm
Bredde10 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareMiljøfareEtsende

Fareutsagn

H318Gir alvorlig øyeskade.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H315Irriterer huden.
H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H411Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P313Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Jotun Epoxy Repair A+B

Art nr: 7029350011200
28500stk
(57000per l)
  Butikklager:
  Ikke på lager i noen butikker
  Kjøpeutbytte som Coop-medlem
  Kjøpeutbytte som Coop-medlem
  Klikk og hent innen 2 timer
  Klikk og hent innen 2 timer
  120 dager åpent kjøp
  120 dager åpent kjøp
  Hent i butikk - gratis og enkelt
  Hent i butikk - gratis og enkelt
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.