• Gjenoppfrisker glansen
  • Enkel å bruke
  • Ikke nødvendig med etterpolering

Middelet sørger for at den opprinnelige sorte og dype glansen i dekket kommer tilbake igjen. Sprayen er meget effektiv.

Turtle Wax Wet'n Black gjenoppfrisker den sorte og dype glansen i dekket. Sprayen er meget enkel å bruke og det er ikke nødvendig med etterpolering. En flaske holder til rundt 40 dekksider.

Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareBrannfarlig

Fareutsagn

H226Brannfarlig væske og damp.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P233Hold beholderen tett lukket.
P241Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P312Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P340Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P353Skyll/dusj huden med vann.
P361Tilsølte klær må fjernes straks.
P378Slukk med:....
P303, P361, P353VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P370, P376Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.
P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P501Innhold/beholder leveres til …

Turtle Wax Wet'n Black

Art nr: 5010322735806
12900stk
(25800per l)
    Nettlager:
    På lager (+20)
    Se butikker med varen på lager
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.