• Moderne oljemaling med spesielt lang holdbarhet
 • Overmalbar etter 6 timer
 • Svært god beskyttelse
 • Spesielt effektiv mot svertesopp

En utendørs moderne oljemaling med spesielt lang holdbarhet.

Jotun Drygolin Ultimat er en utendørs moderne oljemaling med spesielt lang holdbarhet. Malingen har svært god beskyttelse mot det tøffe og varierte norske været, og har langvarig farge- og glansholdbarhet. Hybridteknologi som kombinerer de beskyttende egenskapene til oljemaling, og farge og glansegenskapene til akrylmaling. Høy glans og UV-blokk gjør at huset ser nymalt ut lengre. Inneholder filmkonserverende middel som motvirker vekst av svertesopper og alger på treoverflaten. Malingen har meget gode påføringsegenskaper og tørker raskt –.2 strøk på en dag.

Benyttes på nytt treverk, tidligere oljebeiset, dekkbeiset eller malt treverk, også trykkimpregnert. Malingen er også velegnet for takrenner, beslag o.l. av plast og metall som vanligvis brukes på bygninger.

 • Glansgrad: 45-55 halvblank
 • Anbefalt forbruk pr. strøk: 8-12 m²/liter (glatte underlag) og 6-8 m²/liter (ujevne underlag)
 • Overmalbar: Etter 6 timer
Generelt
Artikkelnummer7029350006114
Leverandørens artikkelnummer19C001LVA
Forpakningsmål
Bruttovekt12.4 kg
Høyde22.9 cm
Lengde29.6 cm
Bredde29.6 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P313Søk legehjelp.
P352Vask med mye såpe og vann.
P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Jotun Drygolin Ultimat

Art nr: 7029350006114
  Farge
  Størrelse
  Butikklager: