• Suveren farge- og glansholdbarhet
 • Tørker raskt - Overmalbar etter 6 timer
 • Gode heftegenskaper
 • Effektiv mot svertesopp

Spesialmaling for høvlet treverk og glatte flater. Svært god farge – og glansstabilitet. Svært motstandsdyktig mot svertesopp og skitt. Malingen tørker raskt for å minimere problemet med gjenlimte vinduer.

 • Anbefalt forbruk pr. strøk: 9-12 m²/liter (glatte underlag) og 6-9 m²/liter (ujevne underlag).
 • Overmalbar etter: 6 timer
Generelt
Artikkelnummer7029350001744
Leverandørens artikkelnummer681MAAARJ
Forpakningsmål
Bruttovekt0.99 kg
Høyde11.9 cm
Lengde10 cm
Bredde10 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
P352Vask med mye såpe og vann.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P313Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Jotun Optimal Vindu og dørmaling

Art nr: 7029350001744

  Velg farge

  Malingen blandes ferdig i butikken. Det er ikke angrerett på ferdigblandet maling.
  Populære farger

  Velg størrelse

  Velg antall

  st á 0,68 LITER
  Butikklager: