• Inne- og utendørsbruk
  • Overmalbar etter 5 min.
  • Brukstørr etter 30 min.
  • Til underlag av metall

En sort matt spraymaling som tåler hele 650° C. Utmerket til griller, eksosanlegg, gressklippere, ovner, peiser.

Quick Bengalack Varmebestandig spray er en sort matt spraymaling som tåler hele 650° C. Utmerket til griller, eksosanlegg, gressklippere, ovner, peiser mm. Den er svært fargebestandig og holder seg godt over lang tid. 400 ML.

Generelt
Artikkelnummer7031157805951
Leverandørens artikkelnummer6AQ055APA
Forpakningsmål
Bruttovekt0.4 kg
Høyde20 cm
Lengde6.5 cm
Bredde6.5 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

BrannfarligMiljøfare

Fareutsagn

H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P412Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P410, P403Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.
P501Innhold/beholder leveres til …

Quick Bengalack Varmebestandig spray

Art nr: 7031157805951
    Butikklager:
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.