• Innholder aluminiumspigment forbedre vannmotstand
 • Gir god heft på treverk og eldre lag bunnstoff
 • Den perfekte grunningen under vannlinjen

En-komponent vinylmodifisert grunning og sealer. Anbefalt forbruk pr. strøk: 3,8 - 10,9 m²/liter.

Jotun vinylprimer er en en-komponent vinylmodifisert grunning og sealer, med aluminiumspigment for bedre vannmotstand. Gir god heft både på treverk og eldre lag bunnstoff. Den perfekte grunningen for tidligere malte flater under vannlinjen.

Generelt
Artikkelnummer7029351005222
Leverandørens artikkelnummer781001CQA
Forpakningsmål
Bruttovekt3.05 kg
Høyde16.4 cm
Lengde17.5 cm
Bredde17.5 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

BrannfarligKronisk helsefareHelsefareMiljøfare

Fareutsagn

H226Brannfarlig væske og damp.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H315Irriterer huden.
H373Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

Forsiktighetsutsagn

P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P314Søk legehjelp ved ubehag.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P235, P410Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.
P501Innhold/beholder leveres til …

Jotun Vinylprimer

Art nr: 7029351005222
(1)
38900stk
(15560per l)
  Størrelse
  Nettlager:
  På lager (6-20)
  Leveres fra nettlager innen 2-7 virkedager, flere tilgjengelige leveringsmetoder.
  Butikklager:
  Ikke på lager i noen butikker