• Jotuns beste bunnstoff
  • Opptil 24 måneders holdbarhet
  • Enkel å påføre

Et selvpolerende bunnstoff av meget høy kvalitet som gir en utmerket beskyttelse mot begroing og et rent skrog med økt ytelse opptil to sesonger.

Jotun Nonstop Supreme er et høykvalitetsprodukt som gir en utmerket beskyttelse mot begroing. Det er basert på en unik bindemiddelkombinasjon som sikrer en aktiv overflate som kontinuerlig fornyes og gir et rent skrog gjennom to sesonger. Opptil 24 måneders vedlikeholdsintervaller. Anbefales ikke til båter som kun seiler i ferskvann, og ikke til aluminiumsskrog. Anbefalt forbruk pr. strøk: 5,2-13 m²/liter.

Generelt
Artikkelnummer7029350009207
Leverandørens artikkelnummer0W9REDASF
Forpakningsmål
Bruttovekt1.472 kg
Høyde13.1 cm
Lengde10.8 cm
Bredde10.8 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

BrannfarligHelsefareMiljøfare

Fareutsagn

H226Brannfarlig væske og damp.
H302Farlig ved svelging.
H332Farlig ved innånding.
H318Gir alvorlig øyeskade.
H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P391Samle opp spill.
P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P340Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P313Søk legehjelp.
P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P235, P410Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.
P501Innhold/beholder leveres til …

Jotun Nonstop Supreme

Art nr: 7029350009207
41500stk
(55335per l)
    Farge
    Størrelse
    Butikklager: