• Motvirker flassing
 • Overmalbar etter 20 timer
 • Skittavvisende
 • Gransgrad: 02 Helmatt

JOTUN DryTech Murmaling motvirker flassing og er skittavvisende. Murmalingen har en unik 2-i-1 membranteknologi som er både diffusjonsåpen og vannavvisende. Til alle typer mur/grunnmur/betong.

 • Anbefalt forbruk pr. strøk: 6-9 m²/liter (glatte underlag) og 6 +/- m²/liter (avhengig av det ujevne underlagets beskaffenhet).
 • Overmalbar etter: 20 timer
Generelt
Artikkelnummer7029350155096
Leverandørens artikkelnummer26N56SCSA
Forpakningsmål
Bruttovekt4.2 kg
Høyde15.7 cm
Lengde20 cm
Bredde20 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Akutt giftigHelsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Jotun Drytech murmaling

Art nr: 7029350155096

  Velg farge

  Malingen blandes ferdig i butikken. Det er ikke angrerett på ferdigblandet maling.
  Populære farger

  Velg størrelse

  Velg antall

  st á 2,7 LITER
  Butikklager: