• Vedlikeholdsvask av hus utvendig
  • Fjerner effektivt svertesopp og alger
  • Brukes også til vask innendørs før maling
  • Forbruk: 15 m²/pr. liter

Effektivt spesialvaskemiddel for rengjøring av hus utvendig. Fjerner svertesopp, grønske, skitt, fett og alger. Anbefales til den årlige husvasken.

Infra husvask er et effektivt vaskemiddel basert på biologisk nedbrytbare råvarer for årlig vask av hus som fjerner forurensing og svertesopp på husvegger. Middelet kan også benyttes til vask av biler, båter, maskiner og containere, eller i industrien, på verksteder, landbruk og offentlig bad. Husvasken blandes 1:30, dvs 1 liter Infra Husvask til 30 liter vann og påføres huset med lavtrykksprøyte/pumpesprøyte, eventuelt høytrykksprøyte. Det anbefalte forbuket er 1 liter vaskeløsning til ca. 15 m². Minimum påføringstemperatur er 0 C, best virkning er ved 20 C.

Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Etsende

Fareutsagn

H318Gir alvorlig øyeskade.

Forsiktighetsutsagn

P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Infra husvask

Art nr: 7025180588097
2 omtaler
Kampanje
15500stk
(3900per l)
    Størrelse