• 1 liter

Forhindrer tette avløp. Regelmessig bruk holder avløpsrør og vannlås rent og åpent.

MUDIN Rørvask forhindrer tette avløp. Regelmessig bruk holder avløpsrør og vannlås rent og åpent. Er røret tett, anbefales MUDIN Avløpsåpner. 1 liter.

Generelt
Artikkelnummer7090001821561
Leverandørens artikkelnummer156
Forpakningsmål
Bruttovekt1.33 kg
Høyde20.3 cm
Lengde9.4 cm
Bredde9.4 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

EtsendeHelsefare

Fareutsagn

H302Farlig ved svelging.
H314Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H318Gir alvorlig øyeskade.

Forsiktighetsutsagn

P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P301, P310VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P330Skyll munnen.
P331IKKE framkall brekning.
P303, P361, P353VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P361Tilsølte klær må fjernes straks.
P353Skyll/dusj huden med vann.
P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

MUDIN Rørvask

Art nr: 7090001821561
10900stk
(8195per l)
    Nettlager:
    På lager (+100)
    Leveres fra nettlager innen 2-7 virkedager, flere tilgjengelige leveringsmetoder.
    Butikklager:
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.