• Pakning for vedlikehold av felleski
 • For deg som vil ha en bedre skiopplevelse

Smørepakning med det du trenger for vedlikehold av felleski.

Smørepakning for felleski som inneholder Skin Care (N15) og Skin Cleaner (N16) i 150ml forpakning. Disse er drøye i bruk og passer for deg som trener ofte eller familier med mange par felleski.

Generelt
Artikkelnummer7045952343006
Leverandørens artikkelnummerP16COOP
Forpakningsmål
Bruttovekt0.36 kg
Høyde1 cm
Lengde1 cm
Bredde1 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareBrannfarlig

Fareutsagn

H225Meget brannfarlig væske og damp.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P312Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P405Oppbevares innelåst.
P403, P235Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
P501Innhold/beholder leveres til …

Swix Care and Clean Skin vedlikeholdssett

Art nr: 7045952343006
39900
  Nettlager:
  Ikke på lager
  Se butikker med varen på lager
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.

  Nyttige tips