✓ Klart til henting innen 2 timer ✓ 120 dagers åpent kjøp ✓ Gratis frakt til butikk

 • Grunnvoks spray
 • For både racing og tur
 • Bra resultat på kort tid
 • Bra resultat på kort tid

Grunnvoks spray er for finkornet og omdannet snø. Voksen gjør festesmøringen mer slitesterk.

Swix grunnvoks spray er beregnet for finkornet og omdannet snø. Voksen påføres ved å holde flasken opp ned og bevege den sakte langs sålens festesone på begge sider av midtranden. Avstanden mellom sålen og flasken bør være omtrent 5 cm. Grunnvoksen fra Swix gjør festesmøringen mer slitesterk. Kan brukes for både racing og tur. Godt resultat på kort tid. Flasken inneholder 70 ml.

Generelt
Artikkelnummer7045951874075
Leverandørens artikkelnummerVGS35C
Forpakningsmål
Bruttovekt0.25 kg
Høyde13 cm
Lengde3.4 cm
Bredde3.4 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareMiljøfareBrannfarlig

Fareutsagn

H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315Irriterer huden.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P312Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P405Oppbevares innelåst.
P410, P412Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501Innhold/beholder leveres til …

Swix VG35 grunnvoks spray

Art nr: 7045951874075
13900
  Kjøpeutbytte som Coop-medlem
  Kjøpeutbytte som Coop-medlem
  Klikk og hent innen 2 timer
  Klikk og hent innen 2 timer
  120 dager åpent kjøp
  120 dager åpent kjøp
  Hent i butikk - gratis og enkelt
  Hent i butikk - gratis og enkelt
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.