• Selvpolerende
  • Unik effekt mot begroing
  • Ingen skraping, sliping eller pussing
  • Anbefalt forbruk pr. strøk: 5,2 - 13 m²/liter

Et effektivt selvpolerende bunnstoff for båter. Overflaten blir kontinuerlig fornyet og skroget vil holde seg rent og fint hele sesongen.

Jotun Nonstop er et meget effektivt selvpolerende bunnstoff basert på spesialbindemidler. Det er ikke nødvendig med skraping, sliping eller pussing. Bunnstoffet sørger for en aktiv overflate som kontinuerlig blir fornyet slik at skroget holder seg rent hele sesongen. Anbefalt forbruk pr. strøk: 5,2 - 13 m²/liter

Generelt
Artikkelnummer7029350010654
Leverandørens artikkelnummer0Y8099ASF
Forpakningsmål
Bruttovekt1.416 kg
Høyde11.9 cm
Lengde10.1 cm
Bredde10.1 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

BrannfarligEtsendeHelsefareMiljøfare

Fareutsagn

H226Brannfarlig væske og damp.
H302Farlig ved svelging.
H318Gir alvorlig øyeskade.
H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P391Samle opp spill.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P313Søk legehjelp.
P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P235, P410Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.
P501Innhold/beholder leveres til …

Jotun Nonstop II

Art nr: 7029350010654
    Farge
    Størrelse
    Butikklager: