• Konsentrat
  • Enkel å bruke

Høykonsentrert siktforbedrer som fjerner trafikkfilm og insekter fra frontruten. Blandes i spylevæske eller rent vann.

Turtle Wax Super Sikt fungerer perfekt til fjerning av insektrester og trafikkfilm på frontruten. Konsentratet kan blandes med alle typer spylevæske og med vann. En flaske Turtle Wax Super Sikt inneholder 500 ml og det holder til 50 liter spylevæske.

Generelt
Artikkelnummer7314890002635
Leverandørens artikkelnummer268
Forpakningsmål
Bruttovekt0.54 kg
Høyde22 cm
Lengde8 cm
Bredde4.5 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

EtsendeBrannfarlig

Fareutsagn

H226Brannfarlig væske og damp.
H318Gir alvorlig øyeskade.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P501Innhold/beholder leveres til …

Turtle Wax Super Sikt

Art nr: 7314890002635
    Nettlager:
    På lager (+100)
    Leveres fra nettlager innen 2-7 virkedager, flere tilgjengelige leveringsmetoder.
    Butikklager: