Turtle Wax Clearvue Rain Clear vannavviser

  Art nr: 5010322748950
  Vannavviseren gir en vann- og smussavvisende overflate på ruter, speil, lykteglass og mye annet. Passer ypperlig for bil...

  Valgt størrelse: 300 ML

  300 ML
   Nettlager:
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Hent i butikk etter bare to timer
   Gebyrfri faktura med Walley
   120 dagers åpent kjøp

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Vannavviseren gir en vann- og smussavvisende overflate på ruter, speil, lykteglass og mye annet. Passer ypperlig for bil, båt, campingvogn og MC.

   For best resultat behandles rutene en gang i måneden.

   Produktet kan også brukes på alle utvendige ruter også som f.eks. hus, på farget eller tonet glass, test først på et lite synlig område.

   NB! Skal kun brukes på ekte glass. Unngå kontakt med lakk og plast.

   Innhold: 300 ml.

   • Gir en vann- og smussavvisende overflate på ruter, lykteglass m.m.
   • Perfekt til bil, båt, campingvogn og MC
   • Gir bedre sikt i regn
   Generelt
   Artikkelnummer5010322748950
   Leverandørens artikkelnummer200
   Størrelse300 ML
   Forpakningsmål
   Bruttovekt0.28 kg
   Høyde4.5 cm
   Lengde17 cm
   Bredde8 cm

   Merking

   HelsefareBrannfarlig

   Fareutsagn

   H225Meget brannfarlig væske og damp.
   H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
   H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

   Forsiktighetsutsagn

   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
   P233Hold beholderen tett lukket.
   P241Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.
   P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P264Vask … grundig etter bruk.
   P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P235, P410Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.
   P312Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
   P313Søk legehjelp.
   P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P340Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
   P353Skyll/dusj huden med vann.
   P361Tilsølte klær må fjernes straks.
   P378Slukk med:....
   P303, P361, P353VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
   P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
   P337, P313Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
   P370, P376Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.
   P405Oppbevares innelåst.
   P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
   P501Innhold/beholder leveres til …