Ferro-Bet Rustbort

  Art nr: 7033695021312
  Effektivt vaskemiddel med et bredt spekter av bruksområder. Fjerner av rustrender på behandlet/ubehandlede flater, også...

  Valgt størrelse: 1 LITER

  1 LITER
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Hent i butikk etter bare to timer
   Gebyrfri faktura med Walley
   120 dagers åpent kjøp

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Effektivt vaskemiddel med et bredt spekter av bruksområder. Fjerner av rustrender på behandlet/ubehandlede flater, også på betong, fjerning av kalk.

   Ferro-Bet Rustbort er en effektiv vaskemiddel med et bredt spekter av bruksområder. Laget originalt for fjerning av rustrenner på malte flater på skip, jerning av små rustuttredelser etter steinsprut. Fjerning av rustrender på behandlet eller ubehandlede flater, også på betong, fjerning av kalk m.m. - ca virketid 5-15 minutter. På fjerning av rustrender på galvanisert stål er virketid ca 10-30 sekunder. NB! Husk at Rustvask er et kjemikalie. Gjør en prøve på et lite synlig område før bruk. Kan tynnes med opptil 10 deler vann.

   • Bleking av trevirke
   • Vask av aluminium
   • Meget bra på gel-coat på båt
   Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
   Generelt
   Artikkelnummer7033695021312
   Leverandørens artikkelnummer260010
   Størrelse1 LITER
   Forpakningsmål
   Bruttovekt1.2 kg
   Høyde29.5 cm
   Lengde8 cm
   Bredde8 cm

   Merking

   Etsende

   Fareutsagn

   H314Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
   H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

   Forsiktighetsutsagn

   P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
   P301, P330, P331VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
   P303, P361, P353VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
   P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P501Innhold/beholder leveres til …