• God effekt mot begroing
  • For bruk i én sesong
  • For hastigheter opp til 25 knop

Et selvpolerende bunnstoff basert på spesialbindemidler. Til bruk på de fleste type båter. Anbefalt forbruk pr. strøk: 4,2-10 m²/liter.

Jotun Mare Nostrum SP er et selvpolerende bunnstoff basert på spesialbindemidler. Bunnstoffet gir en aktiv overflate som blir kontinuerlig fornyet slik at du får et rent skrog hele sesongen. Anbefales til båter opp til 25 knop.

Generelt
Artikkelnummer7029351006458
Leverandørens artikkelnummer0PB099ASF
Forpakningsmål
Bruttovekt1.35 kg
Høyde11.9 cm
Lengde10.1 cm
Bredde10.1 cm
Maling
Maling objektBåt
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

BrannfarligHelsefareMiljøfare

Fareutsagn

H226Brannfarlig væske og damp.
H318Gir alvorlig øyeskade.
H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P391Samle opp spill.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P313Søk legehjelp.
P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P235, P410Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.
P501Innhold/beholder leveres til …

Jotun Mare Nostrum SP

Art nr: 7029351006458
(2)
13900stk
(18535per l)
    Farge
    Se butikker med varen på lager