• Til liming og forsegling
 • Effektivt
 • Kan brukes både ute og inne

Sponplatelimet brukes til liming av sponplater mot bjelkelag og liming av not og fjær. Kan brukes både inne og ute, ned til -15 grader.

Casco sponplatelim er spesielt velegnet til liming og forsegling av fuktbestandige sponplater og til liming av plattformgulv. Limet er beregnet til bruk både ute og inne, ned til-15 grader.

Generelt
Artikkelnummer7311980108178
Leverandørens artikkelnummer495234
Forpakningsmål
Bruttovekt0.345 kg
Høyde23.4 cm
Lengde5 cm
Bredde5 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

BrannfarligHelsefareKronisk helsefare

Fareutsagn

H225Meget brannfarlig væske og damp.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H315Irriterer huden.
H304Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P233Hold beholderen tett lukket.
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P301, P330, P331VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P405Oppbevares innelåst.
P501Innhold/beholder leveres til …

Sponplatelim Casco

Art nr: 7311980108178
  Nettlager:
  På lager (+100)
  Leveres fra nettlager innen 2-7 virkedager, flere tilgjengelige leveringsmetoder.
  Butikklager:
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.