Sponplatelim Casco

  Art nr: 7311980108178
  Sponplatelimet brukes til liming av sponplater mot bjelkelag og liming av not og fjær. Kan brukes både inne og ute, ned...

  Valgt størrelse: 0,3 LITER

  0,3 LITER
   Nettlager:
   På lager (+100)
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Hent i butikk etter bare to timer
   Gebyrfri faktura med Walley
   120 dagers åpent kjøp

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Sponplatelimet brukes til liming av sponplater mot bjelkelag og liming av not og fjær. Kan brukes både inne og ute, ned til -15 grader.

   Casco sponplatelim er spesielt velegnet til liming og forsegling av fuktbestandige sponplater og til liming av plattformgulv. Limet er beregnet til bruk både ute og inne, ned til-15 grader.

   • Til liming og forsegling
   • Effektivt
   • Kan brukes både ute og inne
   Generelt
   Artikkelnummer7311980108178
   Leverandørens artikkelnummer495234
   Størrelse0,3 LITER
   Forpakningsmål
   Bruttovekt0.345 kg
   Høyde23.4 cm
   Lengde5 cm
   Bredde5 cm

   Merking

   BrannfarligHelsefareKronisk helsefare

   Fareutsagn

   H225Meget brannfarlig væske og damp.
   H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
   H315Irriterer huden.
   H304Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
   H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
   H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

   Forsiktighetsutsagn

   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
   P233Hold beholderen tett lukket.
   P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
   P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
   P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P301, P330, P331VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
   P405Oppbevares innelåst.
   P501Innhold/beholder leveres til …