• Krymper ikke, sprekker ikke
 • Kan brukes i tykke sjikt
 • Enkel å påføre
 • Kan brukes både inne og ute.

En pulverbasert sparkelmasse for vegger, tak, grunnmurer og annet. Kan brukes både inne og ute.

Casco Husfix veggsparkel 10 kg er en pulverbasert sparkelmasse. Sparkelmassen er beregnet for vegger, tak og grunnmurer. Den kan og brukes på annet. Kan også benyttes som våtromssparkel. Er like god til bruk ute som inne. Lett å slipe.

Generelt
Artikkelnummer7311980101070
Leverandørens artikkelnummer489520
Forpakningsmål
Bruttovekt10.15 kg
Høyde60 cm
Lengde17 cm
Bredde30 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

EtsendeHelsefare

Fareutsagn

H318Gir alvorlig øyeskade.
H315Irriterer huden.
H335Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Forsiktighetsutsagn

P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P332, P313Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

Casco Husfix reparasjonssparkel

Art nr: 7311980101070
(1)
51900stk
(5190per kg)
  Størrelse
  Nettlager:
  På lager (1-5)
  Se butikker med varen på lager