Casco Allseason Flexfoam fugeskum

  Art nr: 7311980136423
  0,7 liter byggskum for allsidig bruk året rundt. Til tetting og isolreing rundt dører, vinduskarmer og mot mur. -

  Valgt størrelse: 0,7 LITER

  0,7 LITER
   Nettlager:
   På lager (+100)
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Hent i butikk etter bare to timer
   Gebyrfri faktura med Walley
   120 dagers åpent kjøp

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   0,7 liter byggskum for allsidig bruk året rundt. Til tetting og isolreing rundt dører, vinduskarmer og mot mur.

   Casco Allseason Fugeskum for allsidig bruk året rundt. Til tetting og isolreing rundt dør og vinduskarmer, og også mot mur. Kan brukes både som håndskum og pistolskum. Herdet skum kan overmales. Må lagres stående. M1-godkjent (BREAMNOR).

   • Et fugeskum for tetting og isolering
   • Allsidig bruk
   Generelt
   Artikkelnummer7311980136423
   Leverandørens artikkelnummer494309
   Størrelse0,7 LITER
   Forpakningsmål
   Bruttovekt0.725 kg
   Høyde28.3 cm
   Lengde6.3 cm
   Bredde6.3 cm

   Merking

   BrannfarligHelsefareKronisk helsefare

   Fareutsagn

   H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
   H229Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
   H315Irriterer huden.
   H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
   H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
   H332Farlig ved innånding.
   H334Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
   H335Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
   H351Mistenkes for å kunne forårsake kreft <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
   H373Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

   Forsiktighetsutsagn

   P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
   P211Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
   P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
   P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P284Bruk åndedrettsvern.
   P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
   P309, P311Ved eksponering eller ubehag: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
   P405Oppbevares innelåst.
   P410, P412Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
   P501Innhold/beholder leveres til …