Casco S9 Super kontaktlim

  Art nr: 7311980114964
  Lim til liming av tre, papp, lær, glass, keramikk, porselen, gummi og annet. -

  Valgt størrelse: 40 ML

  0,3 LITER
  40 ML
  160 ML
   Nettlager:
   På lager (+100)
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Hent i butikk etter bare to timer
   Gebyrfri faktura med Walley
   120 dagers åpent kjøp

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Lim til liming av tre, papp, lær, glass, keramikk, porselen, gummi og annet.

   Casco kontaktlim S9 har gode påføringsegenskaper. Limer de fleste materialer unntatt polyeten og styropor.

   • Løsemiddelbasert kontaktlim
   • Enkel å påføre
   Generelt
   Artikkelnummer7311980114964
   Leverandørens artikkelnummer494231
   Størrelse40 ML
   Forpakningsmål
   Bruttovekt0.059 kg
   Høyde21.4 cm
   Lengde2.7 cm
   Bredde10 cm

   Merking

   Helsefare

   Fareutsagn

   H225Meget brannfarlig væske og damp.
   H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
   H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
   H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

   Forsiktighetsutsagn

   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
   P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
   P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P337, P313Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
   P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
   P405Oppbevares innelåst.
   P501Innhold/beholder leveres til …