• Løsemiddelbasert kontaktlim
 • Enkel å påføre

Lim til liming av tre, papp, lær, glass, keramikk, porselen, gummi og annet.

Casco kontaktlim S9 har gode påføringsegenskaper. Limer de fleste materialer unntatt polyeten og styropor.

Generelt
Artikkelnummer7311980114964
Leverandørens artikkelnummer494231
Forpakningsmål
Bruttovekt0.059 kg
Høyde21.4 cm
Lengde2.7 cm
Bredde10 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H225Meget brannfarlig væske og damp.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337, P313Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P405Oppbevares innelåst.
P501Innhold/beholder leveres til …

Casco S9 Super kontaktlim

Art nr: 7311980114964
  Størrelse
  Nettlager:
  På lager (+100)
  Leveres fra nettlager innen 2-7 virkedager, flere tilgjengelige leveringsmetoder.
  Butikklager:
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.