• Meget god farge og glansholdbarhet
 • Overmalbar etter 20 timer
 • Tradisjonell akryl murmaling
 • Gransgrad: 07 Silkematt

Silkematt, akryl, murmaling, velegnet for betong, til utendørs bruk.

Jotun orginal akryl murmaling har meget god farge- og glansholdbarhet, og som beskytter mot svertesopper. Malingen benyttes på sementrik puss, betong, eternitt og andre mineralske underlag. Sementfiberplater behandles iht. plateleverandørens anbefaling.

 • Overmalbar etter: 20 timer
 • Anbefalt forbruk pr. strøk: 4-8 m²/liter (glatte underlag) og 4 +/- m²/liter (avhengig av det ujevne underlagets beskaffenhet).
 • Anbefalt strøk: 2
Generelt
Artikkelnummer7029350154853
Leverandørens artikkelnummer27JMCNCSA
Forpakningsmål
Bruttovekt3.2 kg
Høyde15.7 cm
Lengde20 cm
Bredde20 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Akutt giftigHelsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Jotun Orginal Akryl murmaling

Art nr: 7029350154853

  Velg farge

  Malingen blandes ferdig i butikken. Det er ikke angrerett på ferdigblandet maling.
  Populære farger

  Velg størrelse

  Velg antall

  st á 2,7 LITER
  Butikklager: