• Effektiv beskyttelse mot flammer og råte
  • Et strøk er nok
  • Treverket skal ikke overmales etter påføring
  • 3 liter

Effektiv vannbasert trebeskyttelse som består av silisiummineraler og naturlige vekststoffer. Brukes som grunnbehandling av treverk for å beskytte mot flammer og råte.

OrganoWood® 01 flamme- og råtebeskyttelse er en effektiv vannbasert trebeskyttelse som består av silisiummineraler og naturlige vekststoffer.

Det behandledet treet får flammebeskyttende egenskaper og bedre motstande mot råte. Behandlet tre får en lys, slett overflate som eldres vakkert og med tiden får en naturlig sølvgrå nyanse. En blekende effekt og skaper en hardere overflate som er mindre utsatt for sprekker.

Et strøk er nok. Treverket skal ikke overmales etterpåføring, anbefales bare overflatebehandling med OrganoWood® 02 smuss- og vannbeskyttelse.

Dekker 8-10 m² pr liter.

Generelt
Artikkelnummer7350065304296
Leverandørens artikkelnummer101767
Forpakningsmål
Bruttovekt3.56 kg
Høyde23.5 cm
Lengde15.4 cm
Bredde11.9 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Fareutsagn

H315Irriterer huden.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P332, P313Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
P337, P313Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Organowood 01 flamme- og råtebeskyttelse

Art nr: 7350065304296
74900stk
(24965per l)
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.