• Pumpespray
  • Hindrer ising
  • For alle felleski

Gjør felleski enda bedre å gå på og hindrer ising.

Skin Care er en praktisk pumpespray. Gjør felleski enda bedre å gå på og hindrer ising.

Generelt
Artikkelnummer7045952038506
Leverandørens artikkelnummerN15
Forpakningsmål
Bruttovekt0.8 kg
Høyde1 cm
Lengde1 cm
Bredde1 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareBrannfarlig

Fareutsagn

H225Meget brannfarlig væske og damp.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P312Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P405Oppbevares innelåst.
P403, P235Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
P501Innhold/beholder leveres til …

Swix Skin Care N15 pumpespray

Art nr: 7045952038506
(1)
16900
    Nettlager:
    Ikke på lager
    Se butikker med varen på lager

    Nyttige tips