• For voks- og klisterfjerning
 • Skirens med smart skrubb
 • Effektiv
 • Effektiv

Skirens med Fibertex renseapplikator for rask fjerning av skismøring, voks og klister. Skirensen rengjør og effektivt såler.

Swix I63C skirens med Fibertex renseapplikator fjerner skismøring, voks og klister grundig og effektivt. I tillegg rengjør skirensen sålene. Det er lurt å fjerne så mye skismøring som mulig med en skrape før skirensen/skrubben brukes. Tørk til slutt av med Fiberlene papir. Enkel og grundig rens av skisålene.

Generelt
Artikkelnummer7045951873788
Leverandørens artikkelnummerI63C
Forpakningsmål
Bruttovekt0.17 kg
Høyde13 cm
Lengde4.5 cm
Bredde4.5 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareBrannfarlig

Fareutsagn

H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P312Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P405Oppbevares innelåst.
P410, P412Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501Innhold/beholder leveres til …

Swix I63C skirens med Fibertex renseapplikator

Art nr: 7045951873788
8500
  Nettlager: Ikke på lager
  Produktet er ikke tilgjengelig for kjøp fra nettlager.
  Butikklager:
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.

  Nyttige tips