• For voks- og klisterfjerning
  • Enkel å bruke
  • Effektiv

Skirens som effektivt rengjør såler og fjerner voks og klister. Skirensen inneholder ekstrakt fra sitrusfrukter som er et effektivt løsemiddel.

Swix I74C skirens med sitrusekstrakt inneholder ekstrakt fra sitrusfrukter som er et effektivt løsemiddel. Skirensen fungerer perfekt til både rengjøring av såler og til å fjerne voks og klister. Fjern eventuelt så mye smøring som mulig med en skrape før skiene renses og tørkes av med Fiberlene papir. Boksen med skirens har lang holdbarhet og skirensen er mindre brann- og miljøskadelig enn de fleste andre skirensprodukter.

Generelt
Artikkelnummer7045951873702
Leverandørens artikkelnummerI74C
Forpakningsmål
Bruttovekt0.6 kg
Høyde16.1 cm
Lengde7.3 cm
Bredde7.3 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareBrannfarlig

Fareutsagn

H226Brannfarlig væske og damp.
H304Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315Irriterer huden.
H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P331IKKE framkall brekning.
P301, P310VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P405Oppbevares innelåst.
P501Innhold/beholder leveres til …

Swix I74C skirens med sitrusekstrakt

Art nr: 7045951873702
13900
    Nettlager:
    Ikke på lager
    Se butikker med varen på lager
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.